Provincie Flevoland: programmamanagement implementatie Omgevingswet

Inrichten en uitvoeren van het programmamanagement voor de invoering van

de Omgevingswet:

- interdisciplinair meerjarenprogamma voor de provincie

- regionale samenwerking opzetten en begeleiden (gemeenten,

  waterschap, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst, Brandweer, GGD, provincie)

- opzetten en begeleiden pilots i.s.m. landelijke instanties

- lid Programmaleidersoverleg van de 12 provincies (IPO)      

 Youtube film   

Meer informatie over regionale samenwerking.

 

Checklist burgerparticipatie voor de gemeenteraad

Hoe kan een gemeenteraad zijn kaderstellende rol goed invullen als er steeds meer burgerinitiatieven komen? 
Bewoners, raadsleden en leden van B&W uit de gemeente Leerdam hebben een aanpak ontwikkeld voor de rol van de gemeenteraad bij burgerparticipatie.                                   Download pdf

 

Bewonersinitiatief / Right to Challenge

Met meer dan 50 gemeenten / bewonersorganisaties: 

organiseren en begeleiden "Leerateliers Right to Challenge" om deze bewonersrechten

op lokaal niveau in te voeren - via het landelijke netwerk www.righttochallenge.nl

 

Burgers sturen aan
Een leertraject opgezet voor het ministerie van BZK en 12 gemeenten.          Download pdf

 

Omgevingswet, onderzoek voor het Rijk:

digitaal werken & de wensen van gebruikers in de                      
provincie Flevoland.                                                                                          Download pdf   

 

Ministerie van VWS:                                                                       
"Right to Challenge en Wmo: kansen voor bewonersaansturing"                    Download pdf