Participatie

Inrichten van processen rond bestuurlijke vernieuwing en participatie voor overheden met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en bewonersorganisaties.
Onder andere voor de provincie Flevoland (2022-2023), de provincie Noord-Brabant (2021) en de gemeente Emmen (2022-2023).

 

Coaching

Coaching van (senior-) beleidsadviseurs van provincies en gemeenten,
in samenwerking met VNG/BZK.

 

BZK / provincie Friesland, landbouw- en natuurorganisaties:

Een nieuwe manier van natuurontwikkeling waarbij agrariĆ«rs, grondeigenaren en natuurorganisaties gezamenlijk een meer sturende rol krijgen om het provinciale natuurbeleid zelf te gaan invullen. Tussen 2020 en 2022 zijn diverse onderzoeken en pilots uitgevoerd.

Taken zijn o.m.:

- strategische procesbegeleiding en advisering aan betrokken organisaties en aan de provincie

- ontwikkelen en uitvoeren leertraject in 2020, 2021 en in 2023

- evaluatieonderzoek, i.s.m. Wageningen University & Research, het ministerie van Binnenlandse       Zaken en de Unie van Waterschappen  

 

Provincie Gelderland: Energietransitie

Onderzoek naar nieuwe vormen van participatie bij de energietransitie, in samenwerking met provincie, gemeenten en energieinitiatieven (2020).

 

Provincie Flevoland: programmamanagement implementatie Omgevingswet

Inrichten en uitvoeren van de strategie en het programmamanagement voor de invoering van
de Omgevingswet:

- interdisciplinair meerjarenprogamma voor de provincie

- regionale samenwerking opzetten en begeleiden (gemeenten,
  waterschap, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst, Brandweer, GGD, provincie)

- opzetten en begeleiden pilots i.s.m. landelijke instanties

- lid Programmaleidersoverleg van de 12 provincies (IPO)      

 Youtube film   

Meer informatie over regionale samenwerking.

 

 

 

Bewonersinitiatief / Uitdaagrecht

Met gemeenten / provincies / bewonersorganisaties: 
organiseren en begeleiden ontwikkeltrajecten om deze bewonersrechten
op lokaal en regionaal niveau in te voeren. 

 

Burgers sturen aan
Een leertraject opgezet voor het ministerie van BZK en 12 gemeenten.          

 

Omgevingswet, onderzoek voor het Rijk:

Digitaal werken & de wensen van gebruikers in de                      
provincie Flevoland.